Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Logo Instytutu Ochrony Środowiska

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów. Instytut wykonuje też badania i oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska. Poza tym działania Instytutu koncentrują się na opracowywaniu naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. Opracowywanie podstaw polityki ekologicznej państwa w skali krajowej i międzynarodowej wyróżnia IOŚ spośród innych jednostek badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Ważnym przedmiotem działania IOŚ są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości pól badawczych.

Zakład Weryfikacji Technologii

Poprzez swoje działania aktywnie wspiera rozwój innowacyjnych technologii środowiskowych. Dysponując kompetencjami w szerokim zakresie zagadnień ochrony środowiska oraz stałą współpracą z wysokiej klasy ekspertami zakład świadczy kompleksowe usługi wsparcia rozwoju działań i technologii korzystnych dla środowiska.
W szczególności do zadań zakładu należy:

  1.  wspieranie technologii wprowadzających do środowiska mniej zanieczyszczeń oraz wykorzystujące wszelkie zasoby naturalne w sposób zapewniający ich dłuższą dostępność, obejmujące nie tylko technologie produkcji, lecz całe systemy technologiczne, procesy produkcyjne, wyroby, obsługę, urządzenia oraz procedury organizacyjne i zarządzani;
  2. doradztwo i wsparcie rozwoju i implementacji innowacyjnych technologii środowiskowych w warunkach rynkowych na poziomach krajowym i międzynarodowym.
  3. weryfikacja technologii środowiskowych w programie EU ETV, w tym: wykonywanie ocen kwalifikowalności, doradztwo techniczne związane z procedurami ETV, doradztwo związane z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego, ocena zgodności jednostek badawczych z wymaganiami jakości ETV; promocja ETV wśród odbiorców oraz producentów technologii środowiskowych;
  4. weryfikacja technologii środowiskowych w ramach międzynarodowej normy ISO 14034:2016;

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu

Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu