Partnerzy projektu

Logo Instytutu Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Weryfikacji Technologi / Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu / Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska
Jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów. Instytut wykonuje też badania i oceny stanu środowiska, w tym w ramach monitoringu środowiska. Poza tym działania Instytutu koncentrują się na opracowywaniu naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. Opracowywanie podstaw polityki ekologicznej państwa w skali krajowej i międzynarodowej wyróżnia IOŚ spośród innych jednostek badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Ważnym przedmiotem działania IOŚ są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości pól badawczych.
pw-logo@2x

Politechnika Warszawska

Instytut Badań Stosowanych / Instytut Elektroenergetyki
Publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie przez gen. Hansa von Beselera. Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od laty 1. miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”…
logo politechniki częstochowskiej

Politechnika Częstochowska

Instytut Elektroenergetyki
Publiczna uczelnia o profilu technicznym, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach. Jest to największa uczelnia w regionie Częstochowy. Zatrudnia 1400 pracowników, w tym 840 nauczycieli akademickich – 165 z nich to samodzielni pracownicy nauki. Wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a trzy z nich także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Instytut Elektroenergetyki na prawach wydziału powołano w Politechnice Częstochowskiej we wrześniu 1970 roku. W styczniu 1984 roku z Instytutu Elektoenergetyki wydzielił się Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i został utworzony Wydział Elektryczny.
GBN logo jpg@2x

Green Business Norway

Green Business Norway to norweska organizacja realizująca bilateralne projekty w obszarze ochrony środowiska oraz energetyki odnawialnej. Wdrażane przez GBN przedsięwzięcia dotyczą m.in. gospodarki wodno- ściekowej, recyklingu i gospodarki odpadami, monitoringu środowiska oraz efektywności energetycznej i realizowane są w oparciu o najlepsze dostępne technologie i doświadczenia skandynawskie.<br /> Green Business Norway jest partnerem Instytutu Ochrony Środowiska w projekcie Elektromobilność dla Polski i w ramach przedsięwzięcia zajmuje się analizą rynku europejskiego, kalkulacją emisji CO2 dla wybranych scenariuszy rozwoju rynku, opracowaniem zestawienia dobrych praktyk na bazie doświadczeń norweskich oraz metodologii rozwoju infrastruktury punktów ładujących. GBN jest również odpowiedzialny za organizację wyjazdu studialnego do Norwegii oraz weźmie udział w konferencji podsumowującej projekt.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu