Prace Badawczo-Naukowe

Do zadań naukowych projektu należą

  • Przygotowanie kilku możliwych scenariuszy rozwoju elektromobilności oraz rozwoju generacji rozproszonej, w tym scenariusza zaproponowanego przez Ministerstwo Energii,
  • Wykonanie analiz rozpływowych systemu elektroenergetycznego uwzględniających scenariusze ilościowe i obszarowe wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych do Polski,
  • Rozpoznanie wystarczalności istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej KSE i mogących tu zaistnieć negatywnych interakcji pomiędzy rozproszoną infrastrukturą ładowania a KSE,
  • Analiza wpływu wzrostu generacji rozproszonej (OZE) na infrastrukturę KSE wraz z infrastrukturą ładowania,
  • Analiza wybranych aspektów techniczno-ekonomicznych w zakresie wykorzystania transportu zeroemisyjnego – publicznego i indywidualnego na przykładzie rozwiązań dla transportu zeroemisyjnego w wybranych miastach i regionach (oraz rozmieszczenie punktów ładowania),
  • Analizy związane z oceną potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora wytwórczego,
  • Analizy związane z oceną potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora transportu samochodowego,
  • Modelowanie środowiskowe dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem modelu jakości powietrza GEM-AQ.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu