Promocja Elektromobilności

Zadania promocyjne projektu

Podstawowym założeniem strategii komunikacji jest zaplanowanie i wdrożenie szeregu działań by sprawnie zrealizować zadania promocyjno-edukacyjne. Przez wydajną komunikację rozumie się wszelkie działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne, które pomagają w uzyskaniu zrozumienia i poparcia społecznego w zakresie elektromobilności. Jej głównym kierunkiem jest promowanie postaw pro-ekologicznych, wspierania zrozumienia i realizacji zadań projektowych, a także pokazywanie efektów działań ekspertów, partnerów i instytucji powiązanych. W praktyce oznacza to przekazywanie rzetelnej i eksperckiej informacji, przy wykorzystaniu precyzyjnie dobranych kanałów komunikacji odpowiednich dla poszczególnych grup społecznych. Jest to edukacyjna kampania informacyjno-promocyjna na tyle angażująca, aby wykreować świadomość ekologiczną oraz trwale wpływać na dalsze kaskadowe przekazywanie pozytywnych postaw w lokalnych środowiskach.

Jednym z celów kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez wpływ na podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko, w szczególności poprzez aktywne promowanie elektromobilności w kontekście ochrony środowiska a w szczególności minimalizacji tzw. niskiej emisji, czyli emisji substancji szkodliwych związanych z wykorzystywaniem paliw tradycyjnych w transporcie m.in.: benzo(a)pirenu, CO2, SO2 i tlenków azotu a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5.

W ramach kampanii wykorzystany jest szeroki wachlarz działań. Głównym narzędziem, który wzmacnia przekaz jest interaktywna kampania z wykorzystaniem materiałów wideo, fotograficznych oraz animacji i infografik jak i kanałów mediów społecznościowych. Zwiększenie zasięgu oddziaływania kampanii umożliwiają zróżnicowane kanały przekazu w sieci Internet z uwzględnieniem mediów społecznościowych oraz działania z wykorzystaniem nośników reklamy Google Display Network. Co więcej, nowoczesne środki komunikacji oparte o Internet, najbardziej efektywnie podnoszą świadomość prowadzonych działań i zachęcają do udziału grupę wiekową aktywnych zawodowo, która jest naturalną grupą docelową dla realizacji założeń projektu.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu