Politechnika Warszawska

logo-politechniki-warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie przez gen. Hansa von Beselera. Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od laty 1. miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej

Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Politechniki Warszawskiej. Powołana ona została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).
Spółka została utworzona „celem lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki” Zgodnie z tym ustawowym zapisem IBS PW wykorzystuje w swojej działalności potencjał naukowy (pracowniczy i techniczny) Uczelni.
Struktura Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej dzieli się na podstawowe działy:

  • Centrum Komercjalizacji Wyników Badań (CKWB)
  • Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych (CIMA)
  • Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska (CBEiOŚ)
  • Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych (CAGiH)

Instytut Elektroenergetyki

wchodzi w skład Wydziału Elektrycznego od lat kształci magistrów inżynierów i inżynierów elektryków, automatyków i informatyków, fachowców cenionych w kraju i za granicą. Liczne kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz nowoczesne programy nauczania gwarantują, absolwentom że będą cenionymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą.
Pracownicy Wydziału Elektrycznego prowadzą aktywną działalność naukową z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, energoelektroniki, trakcji elektrycznej, napędu elektrycznego, sterowania, pojazdów samochodowych, automatyki i robotyki, informatyki. Dowodem ich aktywności są setki publikacji naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Projekt wspierany przez

logo Norway grants

Partnerzy projektu